Choroba nowotworowa a świadczenia z ZUS – co ci przysługuje?

Choroba nowotworowa jest schorzeniem przewlekłym, które zmienia nasze możliwości wykonywania pracy zawodowej, lub całkowicie ją uniemożliwia. Jednocześnie koszty leczenia, rehabilitacji czy inne potrzeby osoby chorej mogą w silnym stopniu obciążać budżet domowy. Jeśli jednak dany człowiek był wcześniej ubezpieczony przysługuje mu prawo do ubieganie się o rentę, zasiłek lub odszkodowanie. Jeżeli poszukujesz dobrej kancelarii prawnej w sprawie odszkodowań, to rekomendujemy Kancelarię KFK.

Zasiłek chorobowy

Stwierdzenie niezdolności do pracy leży w gestii odpowiedniego lekarza. Pracodawca wypłaca nam wynagrodzenie za pierwsze 33 dni, lub jeśli przekroczyliśmy 50 rok życia za 14 dni. Następnie ze zwolnienia lekarskiego przechodzimy na zasiłek chorobowy i nasze wynagrodzenie wypłacane jest prze Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Łączny czas zwolnienia oraz zasiłku chorobowego nie może przekroczyć 182 dni w jednym roku kalendarzowym. W tym okresie wysokość wypłacanych środków to 80% naszej pensji.

Podstawą do udzielenia zwolnienia jest przedłożenie zaświadczenia ZLA. Przy dłuższych zwolnieniach należy się liczyć w otrzymaniem wezwania na komisję lekarską, która ustala czy zwolnienie jest zasadne.

Świadczenie rehabilitacyjne

Osobie chorej, która po upływie 182 dni nadal jest niezdolna do powrotu do pracy przysługuje prawo do złożenia wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rehabilitacyjnego. Może on być wypłacany przez okres maksymalnie 12 miesięcy.

W celu uzyskania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego konieczne jest zgłoszenie się do lekarza orzecznika ZUS oraz na specjalną komisję lekarską, przyznanie świadczenia uzależnione jest od ich opinii.

Orzeczenie musi w jasny sposób stwierdzać, iż osoba wnioskująca pozostaje w dalszym ciągu niezdolna do podjęcia pracy jednak prowadzenie dalszego leczenia oraz rehabilitacji przedstawiają pozytywne rokowania w celu odzyskania zdolności do pracy.

Ważne jest, że zarówno w czasie przebywania na zasiłku chorobowym jak i na świadczeniu rehabilitacyjnym nie wolno pracować, podejmowanie jakiejkolwiek pracy skutkuje utratą prawa do świadczeń.

Złożenia wniosku o przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego można dokonać już 6 tygodni przed zakończeniem okresu zasiłku chorobowego. Wysokość świadczenia to przez pierwsze 3 miesiące 90% wysokości zasiłku chorobowego (czyli 90% z 80% naszej pensji), zaś w kolejnych miesiącach 75%.

Renta w przypadku niezdolności do pracy

W roku 1997 w życie weszła zmiana przepisów dotyczących orzecznictwa w zakresie niezdolności do pracy. Od tego momentu stwierdzona może zostać częściowa niezdolność do pracy, całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Zgodnie z prawem więc za niezdolną do pracy uznaje się osobę, która w sposób częściowy bądź całkowity utraciła możliwość wykonywania pracy zarobkowej z powodu uszkodzenia organizmu i nie istnieją rokowania umożliwiające przywrócenie zdolności do pracy po przekwalifikowaniu, z wyróżnieniem:

Częściowej niezdolności do pracy – określenie to dotyczy osoby, która w stopniu znacznym straciła możliwość wykonywania pracy zawodowej zgodnej ze swoimi kwalifikacjami.

Całkowitej niezdolności do pracy – określenie dotyczy osoby, która w sposób całkowity utraciła zdolność wykonywania jakiejkolwiek pracy.

W celu uzyskania prawa do renty na skutek niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej, konieczne jest jednoczesne spełnienie trzech warunków narzuconych ustawowo:

  1. Stwierdzenie niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika.
  2. Posiadanie wymaganego okresu składkowego oraz nieskładkowego (stażu pracy) w ostatnim 10-lciu musi to być co najmniej 5 lat.
  3. Niezdolność do wykonywania pracy musi pojawić się w trakcie trwania okresu ubezpieczenia lub najdalej w czasie 18 miesięcy od jego ustania.

Przez jednoczesne zaistnienie trzech warunków ustawa rozumie następujący przypadek: lekarz orzecznik stwierdza całkowitą lub częściową niezdolność do pracy na konkretny dzień, wówczas w przebiegu ostatniego 10-lecia musimy udowodnić przynajmniej 5-letni okres zatrudnienia (okresu składkowego i nieskładkowego) oraz w momencie wydawania orzeczenia chory musi pozostawać ubezpieczony lub nie może minąć więcej niż 18 miesięcy od wygaśnięcia ubezpieczenia.

W trakcie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy można zarówno podjąć dodatkową pracę jak i założyć działalność gospodarczą. Jednak istnieje tu pewne ograniczenie. Przekroczenie określonych pułapów zarobkowych może skutkować zmniejszeniem kwoty wypłacanej renty lub przy większych sumach całkowitym zawieszeniem jej wypłaty. Wysokości poszczególnych kwot ulegają niewielkim zmianom i o ich aktualny poziom można dowiedzieć się w ZUS.

Renta szkoleniowa

Jeśli w orzeczeniu lekarskim pojawi się informacja, iż dana osoba jest niezdolna do pracy w dotychczasowym zawodzie jednak będzie miała możliwość wykonywania pracy zarobkowej po przekwalifikowaniu to przysługuje jej tzw. Renta szkoleniowa przez okres 6 miesięcy. W sytuacji gdy czas na naukę nowego zawodu musi być dłuższy okres tego zasiłku może zostać wydłużony jednak maksymalnie do 36 miesięcy.

Zasiłek pielęgnacyjny z ZUS

Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 208 zł przysługuje każdej osobie, u której stwierdza się niezdolność do samodzielnej egzystencji. Dodatek ten wypłacany jest łączenie z rentą, emeryturą lub rentą z tytułu niezdolności do pracy.

Zasiłek opiekuńczy

Jeśli sprawa dotyczy sprawowania opieki nad dzieckiem powyżej 14 roku życia lub dorosłym członkiem rodziny to przysługuje 14 dni w roku kalendarzowym. Miesięczna kwota zasiłku opiekuńczego wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Renta socjalna

Jest to świadczenie przeznaczone dla osób pełnoletnich, które na skutek naruszenia sprawności organizmu stały się całkowicie niezdolne do pracy. Przy określaniu niezdolności do pracy brane są pod uwagę następujące czynniki:

  • Naruszenie sprawności organizmu powstało przed ukończeniem 18 roku życia,
  • Naruszenie sprawności organizmu powstało w trakcie nauki szkolnej lub w szkole wyższej – zanim dana osoba ukończyła 25 rok życia,
  • Naruszenie sprawności organizmu powstało w czasie studiów doktoranckich lub w trakcie aspirantury naukowej.

Dopuszczalne jest podejmowanie zatrudnienia lub zakładanie działalności gospodarczej przez osobę przebywającą na rencie socjalnej. Pamiętać należy, że renta będzie zawieszona w miesiącu gdy uzyskane dochody przekroczą 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zasiłek na leki

Świadczenie to wypłacane jest przez opiekę socjalną wszystkim osobom przewlekle chorym o niskich dochodach, a nie jedynie w przypadku nowotworu. Pokrywa ono część wydatków poniesionych na medykamenty w danym miesiącu na podstawie przedłożonych faktur.

Zasiłek przysługuje osobom samotnym, których dochody nie przekraczają 634 zł miesięcznie, oraz osobom w rodzinie z dochodami poniżej 514 zł na osobę.

Może ci się spodobać również

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.